Dotacje i projekty UE

pieniadze ue 2

FUNDUSZE EUROPEJSKIE TO NIE TYLKO DOTACJE ALE RÓWNIEŻ POŻYCZKI

Każde województwo ma swój własny Fundusz Pożyczkowy. Regulamin danej pożyczki ustalany jest w każdym województwie odrębnie, ale zasady są bardzo zbliżone. Różnią się one w zależności od otrzymanej przez dane województwo limity na pożyczki, dlatego też kwoty, które można pożyczyć są zróżnicowane.
Pożyczki preferencyjne niskooprocentowane kształtują się od 0% w skali roku do 6% w zależności od rodzaju pożyczki, czasu trwania prowadzenia działalności, rentowności firmy i województwa w którym dana firma ma działalność lub jest zarejestrowana.
Funduszami zajmują się różne podmioty:
- Górny Śląsk - Fundusz Górnośląski S.A 
- Dolny Śląsk - Agencję Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A.
- Opolskie - Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych 
- Małopolska - Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. 
- Podkarpackie - Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
- Świętokrzyskie - Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o. 
- Łódzkie - Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
- Lubelskie - Fundusz Pożyczkowy Lubelskiej Fundacji Rozwoju
- Lubuskie - Lubuski Fundusz Pożyczkowy
- Mazowieckie - Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy sp. z o. o.
- Warmińsko – Mazurskie - Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
- Kujawsko – Pomorskie - Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy 
- Pomorskie - Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.
- Zachodnio – Pomorskie - Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
- Podlaskie - Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego

 

DOFINANSOWANIE Z ZUS NA POPRAWĘ WARUNKÓW PRACY W TWOJEJ FIRMIE
 

CO MOŻEMY DLA CIEBIE ZROBIĆ?

OPRACOWANIE WNIOSKU

Zapewniamy profesjonalne przygotowanie wniosku przez naszych specjalistów pod względem formalnym wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami ze strony ZUS.

ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ PROJEKTU

Pozostajemy z Klientem do momentu podpisania protokołu odbioru projektu przez eksperta zgodnie ze standardem wymaganym przez ZUS.

JAKIE PROJEKTY OBEJMUJE DOFINANSOWANIE

PROJEKTY INWESTYCYJNE

Zorientowanie na usprawnienie maszyn, urządzeń oraz systemów i środków ochronnych. Dzięki dofinansowaniu ZUS zredukujemy niekorzystne oddziaływanie czynników ryzyka, zmniejszając zagrożenia wypadkami przy pracy / chorobami zawodowymi.

PROJEKTY DORADCZE

Poprawa zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – realizacja oceny ryzyka zawodowego, wprowadzenie procedur bezpiecznej pracy oraz planowanie i monitorowanie działań prewencyjnych w zakresie BHP.

PROJEKTY INWESTYCYJNO-DORADCZE

Połączenie obu działań w jednym projekcie – zorientowanie na działania doradcze i inwestycyjne związane z modyfikacją maszyn i urządzeń.

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA

Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym.
Dofinansowanie jest bezzwrotne / nie stanowi pomocy DE MINIMIS, Udzielane jest ze środków funduszu wypadkowego ZUS.
Wielkość przedsiębiorstwa mierzona jest liczbą zatrudnionych pracowników, za których odprowadzane są składki na ubezpieczenie wypadkowe.
Istnieje możliwość ubiegania się o zakup urządzeń używanych.
Wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie kilkakrotnie – warunkiem jest zakończenie realizacji poprzedniego projektu.
Realizacja projektu może odbywać się w obiekcie dzierżawionym (umowa obejmująca okres trwałości projektu – 3 lata).

JEŚLI ZATRUDNIASZ PRACOWNIKÓW I ODPROWADZASZ ZA NICH SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE WYPADKOWE
PROGRAM DOFINANSOWANIA SKIEROWANY JEST WŁAŚNIE DO CIEBIE!

Projekty inwestycyjne

Realizacja projektu inwestycyjnego lub inwestycyjno – doradczego ma się przyczynić do zredukowania niekorzystnego oddziaływania przynajmniej jednego z wymienionych parametrów (z wyłączeniem projektów dotyczących zakupu środków ochrony indywidualnej):

 • mikroklimat,
 • zapylenie,
 • hałas,
 • wibracje,
 • oświetlenie,
 • promieniowanie jonizujące i niejonizujące,
 • bezpieczeństwo,
 • obciążenie układu mięśniowo – szkieletowego,
 • czynniki chemiczne,
 • czynniki biologiczne.

DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW ZUS

Na co można otrzymać dofinansowanie w ramach projektu?

PROJEKTY INWESTYCYJNE OBJĘTE DOFINANSOWANIEM ZUS:

Dotowane są inwestycje polegające na zakupie, montażu urządzeń i elementów – wpływające na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy, m.in.:

 • osłony do niebezpiecznych stref maszyn i urządzeń,
 • optoelektryczne urządzenia ochronne,
 • urządzenia ochronne czułe na nacisk (maty, podłogi, obrzeża, krawędzie, itp.),
 • elementy systemów sterowania z funkcjami bezpieczeństwa (oburęcznych urządzeń sterujących, blokujących i zezwalających, wyłączników krańcowych, wyłączników awaryjnych, itp.),
 • urządzenia i elementy sygnalizacji, ostrzegania i informacji o zagrożeniach,
 • kabiny dźwiękoizolacyjne, tłumiki akustyczne, kabiny, osłony i ekrany chroniące przed promieniowaniem optycznym, hałasem, polami elektromagnetycznymi, itp.
 • neutralizatory elektryczności statycznej,
 • urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze (filtry, filtropochłaniacze, itp.),
 • urządzenia i elementy wentylacji miejscowej lub ogólnej nawiewno-wywiewnej (obudowy, okapy, ssawki, itp.),
 • urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości (podesty stacjonarne oraz rusztowania ruchome (przejezdne), podesty ruchome (wiszące, masztowe, stacjonarne), podesty ruchome przejezdne (wolnobieżne, samojezdne mocowane na pojeździe oraz przewoźne) – łączny poziom dofinansowania wszystkich działań inwestycyjnych projektu w zakresie zakupu podestów ruchomych oraz podestów ruchomych przejezdnych nie może być większy niż 50 000,00 zł. Pozostałe działania projektu finansowane są na zasadach ogólnych,
 • urządzenia bez własnego napędu / nie samojezdnych służących ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego (ręczne wózki paletowe, wózki magazynowe, ręczne wózki platformowe dwunożycowe, wózki samojezdne, wciągniki i żurawiki do 450 kg),
 • urządzenia samojezdne służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego wózków jezdniowych podnośnikowych – łączny poziom dofinansowania nie może być większy niż 50 000,00 zł,
 • urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne.

PROJEKTY DORADCZE OBJĘTE DOFINANSOWANIEM ZUS:

Dotowane są działania doradcze dotyczące, m.in.:

 • identyfikacji zagrożeń w miejscu pracy i oceny ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami,
 • wykonania pomiarów stężeń i natężeń czynników szkodliwych i uciążliwych, występujących w miejscu pracy, takich jak:

- czynniki chemiczne i pyły,
- czynniki biologiczne,
- czynniki fizyczne (hałas, ogólne i miejscowe drgania, pole i promieniowanie elektromagnetyczne, promieniowanie optyczne, mikroklimat, itp.),
- czynniki uciążliwe (oświetlenie, nadmierne obciążenie wysiłkiem fizycznym dynamicznym i/lub statycznym, itp.), o ile są wykonywane jako element innych działań objętych wnioskiem,

 • dokonania doboru środków ochrony indywidualnej do zidentyfikowanych zagrożeń,
 • przeprowadzenia analizy i oceny ergonomiczności miejsc pracy,
 • wykonania oceny bezpieczeństwa maszyn i instalacji technicznych,
 • opracowania projektów technicznych środków ochrony zbiorowej,
 • opracowania projektów technicznych instalacji sprzętu ochronnego na stanowiskach pracy.

WYSOKOŚĆ DOTACJI

RODZAJ PRZEDSIĘBIORSTWALICZBA PRACOWNIKÓWPROCENT BUDŻETU PROJEKTU PODLEGAJĄCY DOFINANSOWANIUMAKSYMALNA KWOTA DOFINANSOWANIA DLA PROJEKTÓW w PLN

INWESTYCYJNYCH

(zł)

DORATCZYCH

(zł)

INWESTYCYJNO-DORADCZYCH

(zł)

MIKRO1 – 990,00%40000100000140000
MAŁE10 – 4980,00%60000150000210000
ŚREDNIE50 – 24960,00%80000260000340000
DUŻE250 i więcej20,00%100000400000500000

 

JEŚLI CHCESZ UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:

pod nr tel:  607 673 653, 797 316 400 - Monika Ataniel -


lub

e-mailem na adres: [email protected]

 

 

Wspieramy również dynamiczny rozwój firm poprzez dostarczenie profesjonalnej pomocy w otrzymywaniu środków unijnych.


Nasza oferta doradcza w zakresie biznes planów i projektów o dofinansowania unijne zawiera kompleksowe OPRACOWANIE CAŁEJ DOKUMENTACJI, koniecznej do otrzymania funduszy z Unii Europejskiej.

Dotacja jest bezzwrotną pomocą finansową udzielaną przez instytucje państwowe lub prywatne osobom fizycznym dla wparcia zakładania przez nie działalności gospodarczej. Dotacja ma charakter uznaniowy. Osoba ubiegająca się o nią, musi spełnić warunki wstępne, określone przez podmiot dysponujący środkami finansowymi. Decyzję o sposobie wykorzystania dotacji podejmuje instytucja, która ją przyznała, na podstawie wewnętrznego regulaminu udzielania dotacji.

Dofinansowanie czy też refundacja jest formą dotacji, jednak przyznawane jest raczej podmiotom gospodarczym niż osobom fizycznym. Dofinansowanie otrzymuje się po przeprowadzeniu projektu i stanowi ono procent wartości całej inwestycji (z wyłączeniem refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy z PUP, która stanowi 100% wydatków).

Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej z PUP

Kwota dotacji: ok. 20 000 zł – każdy PUP sam określa kwotę dotacji zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (finansowanie 100% wartości inwestycji)
Dla kogo: osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP
Na co: Zakup wyposażenia firmy, materiałów, towaru, reklamy, itp., zgodnie z regulaminem ustalanym przez PUP.
Nasza oferta: Oferujemy przygotowanie pełnej dokumentacji (np. wniosek, BIZNES PLAN, załączniki, itd.). Nasze wynagrodzenie wynosi 600 netto płatne po przekazaniu Państwu dokumentów.
Nie przewidujemy dodatkowego wynagrodzenia w formie tzw. success fee po otrzymaniu informacji o przyznaniu dofinansowania.

Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej – osoby powyżej 29 roku życia

Działanie 7.3 RPO WSL 

Kwota dotacji: do 50 000 zł w zależności od zapisów w projekcie (finansowanie 100% wartości inwestycji)
Dla kogo: osoby bezrobotne zainteresowane założeniem działalności gospodarczej i otrzymaniem dofinansowania
Na co: Zakup wyposażenia firmy, materiałów, towaru, reklamy, itp., zgodnie z regulaminem ustalanym przez dysponenta projektu.
Nasza oferta: Oferujemy przygotowanie pełnej dokumentacji (np. wniosek, BIZNES PLAN, załączniki, itd.). Nasze wynagrodzenie wynosi od 900 zł do 1200 netto płatne po przekazaniu Państwu dokumentów oraz 5% od wartości projektu - tzw. success fee po otrzymaniu informacji o przyznaniu dotacji.

Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej – osoby po 29 roku życia

Działanie 1.2 PO WER 

Kwota dotacji: do 50 000 zł w zależności od zapisów w projekcie (finansowanie 100% wartości inwestycji)
Dla kogo: osoby bezrobotne zainteresowane założeniem działalności gospodarczej i otrzymaniem dofinansowania
Na co: Zakup wyposażenia firmy, materiałów, towaru, reklamy, itp., zgodnie z regulaminem ustalanym przez dysponenta projektu.
Nasza oferta: Oferujemy przygotowanie pełnej dokumentacji (np. wniosek, BIZNES PLAN, załączniki, itd.). Nasze wynagrodzenie wynosi od 900 zł do 1200 netto płatne po przekazaniu Państwu dokumentów oraz 5% od wartości projektu - tzw. success fee po otrzymaniu informacji o przyznaniu dotacji.

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (przedsiębiorcy – PUP)

Kwota dotacji: ok. 20 000 zł – każdy PUP sam określa kwotę dotacji zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (dofinansowanie 100% wartości inwestycji)
Dla kogo: przedsiębiorcy działający na obszarze oddziaływania danego PUP
Na co: Zakup wyposażenia do nowo tworzonego stanowiska pracy, materiałów, towaru, itp., zgodnie z regulaminem ustalanym przez PUP.
Nasza oferta: Oferujemy przygotowanie pełnej dokumentacji (np. wniosek, załączniki, itd.). Nasze wynagrodzenie wynosi 450 netto (ok. 2,5% dofinansowania) za każde stanowisko, płatne po przekazaniu Państwu dokumentów.
Nie przewidujemy dodatkowego wynagrodzenia w formie tzw. success fee po otrzymaniu informacji o przyznaniu dofinansowania.

Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich (PROW) 

Kwota dotacji w Działaniu 6.2 PROW: do 100 000 zł (finansowanie 100% wartości inwestycji)
Dla kogo:

Pomoc może być przyznana, jeżeli wnioskodawca jest beneficjentem „Płatności dla rolnikówprzekazujących małe gospodarstwa” lub spełnia następujące warunki:

 • wnioskodawca jest ubezpieczony na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników zmocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik,
 • gospodarstwo rolne, w którym pracuje wnioskodawca, ma wielkość ekonomiczną nie większą niż 15tys. euro,
 • za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy przyznano płatność do gruntówrolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, w którym pracuje wnioskodawca,
 • gospodarstwo rolne, w którym pracuje wnioskodawca położone jest w miejscowości należącej do:
 • gminy wiejskiej lub
 • gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;
 • wnioskodawca przedłoży biznesplan dotyczący planowanej działalności pozarolniczej.

Nasza oferta: Oferujemy przygotowanie pełnej dokumentacji (np. wniosek, BIZNES PLAN, załączniki, itd.). Nasze wynagrodzenie wynosi od 2000 zł do 2500 netto płatne po przekazaniu Państwu dokumentów oraz 5% od wartości projektu - tzw. success fee po otrzymaniu informacji o przyznaniu dotacji.

pieniadze ue

Dofinansowanie do wdrażania technologii 
i produktów innowacyjnych oraz rozwoju działalności B+R w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach – 

RPO WSL Działanie 3.2 Innowacje w MSP 

Kwota dotacji: od 100 000 zł; finansowanie 45% wartości inwestycji - mikro- i małe firmy, 35% wartości inwestycji - średnie firmy)
Dla kogo: Mikroprzedsiębiorcy, firmy małe i średnie
Na co: inwestycje innowacyjne (technologie, które istnieją nie dłużej niż 3 lata w skali regionu), które wpłyną bezpośrednio na wygenerowanie przez firmy nowych produktów i/lub usług,

Nasza oferta: Oferujemy przygotowanie pełnej dokumentacji do programu wraz z załącznikami. Nasze wynagrodzenie mieści się w przedziale
6 000 zł – 12 000 zł netto płatne przed złożeniem wniosku oraz 4-8% od wartości projektu - tzw. success fee po otrzymaniu informacji o przyznaniu dofinansowania.

All rights reserved - Progrant 2015.